การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ชื่อ - สกุล : นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์
หลักสูตร : การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 มีนาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 15 มีนาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :