การฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.)
ชื่อ - สกุล : นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์
หลักสูตร : การฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.)
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 มีนาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 30 มีนาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :