การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
ชื่อ - สกุล : นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์
หลักสูตร : การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
ผู้จัด : สโมสรลูกเสือนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 เมษายน 2561
วันที่สิ้นสุด : 2 พฤษภาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :