การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)
ชื่อ - สกุล : นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์
หลักสูตร : การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)
ผู้จัด : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 16 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสาร/หลักฐาน :