การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
ชื่อ - สกุล : นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์
หลักสูตร : การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
ผู้จัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เขต 2 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านต้นรุง โรงเรียนบ้านพระนอน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 2 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :