ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560
ชื่อ - สกุล : นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์
หลักสูตร : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560
ผู้จัด : โรงเรียนบ้านหลวง(อ่างขาง) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 14 มีนาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 16 มีนาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :