การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.บุษย์ชานันท์ มณเฑียร
หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน
ผู้จัด : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :