การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9)
ชื่อ - สกุล : นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์
หลักสูตร : การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9)
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 17 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :