การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพ DLIT Classroom
ชื่อ - สกุล : นางจิตรานุช ไชยเพียร
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพ DLIT Classroom
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :