ผู้ผ่านการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล : นางจิตรานุช ไชยเพียร
หลักสูตร : ผู้ผ่านการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์
ผู้จัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :