การทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์เฉพาะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ชื่อ - สกุล : นางจิตรานุช ไชยเพียร
หลักสูตร : การทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์เฉพาะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 9 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :