การทดสอบวัดความรู้ เรื่อง คำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชื่อ - สกุล : นางจิตรานุช ไชยเพียร
หลักสูตร : การทดสอบวัดความรู้ เรื่อง คำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 9 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :