การอบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางจิตรานุช ไชยเพียร
หลักสูตร : การอบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา
ผู้จัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :