การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรป้องกันไวรัสโคโรนา
ชื่อ - สกุล : นางจิตรานุช ไชยเพียร
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรป้องกันไวรัสโคโรนา
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :