ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางจิตรานุช ไชยเพียร
หลักสูตร : ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :