ได่ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางจิตรานุช ไชยเพียร
หลักสูตร : ได่ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :