ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 3 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :