อบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผู้จัด : สพป.เพชรบูรณ์ เขต3
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 3 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :