อบรมทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้จัด : รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 4 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :