อบรมการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพให้ ให้ถูกต้องตามหลักคำสอน
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพให้ ให้ถูกต้องตามหลักคำสอน
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 2 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 2 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :