เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Teacher Education in The Next Normal
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Teacher Education in The Next Normal
ผู้จัด : ทปคศ.
ระดับ : นานาชาติ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 10 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :