การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม KB-IDE (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-KB-IDE) ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม KB-IDE (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-KB-IDE) ระดับมัธยมศึกษา
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :