อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมที่8 การสอนให้สนุกการสองให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมที่8 การสอนให้สนุกการสองให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 26 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :