การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา
ชื่อ - สกุล : นายนนท์ธยา วาทกุลชร
หลักสูตร : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา
ผู้จัด : วุฒิสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 มีนาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 29 มีนาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :