หลักสูตรสมรรถนะ Performance Base Course
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกศินี มูลต๊ะ
หลักสูตร : หลักสูตรสมรรถนะ Performance Base Course
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :