ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางสาวสุนิตรา มินออน
หลักสูตร : ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :