วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน รุ่นที่ ๑ - ๔ ระหว่างวั
ชื่อ - สกุล : น.ส.ราตรี แปงอุด
หลักสูตร : วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน รุ่นที่ ๑ - ๔ ระหว่างวั
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 2 กรกฎาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :