การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกาา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEEM
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกศินี มูลต๊ะ
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกาา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEEM
ผู้จัด : โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา ธ.กสิกร
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :