ค่ายฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการเพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญา
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกศินี มูลต๊ะ
หลักสูตร : ค่ายฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการเพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญา
ผู้จัด : โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา ธ.กสิกร
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :