ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ชุดข้อมูล ภายใต้โครงการ น่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ชื่อ - สกุล : น.ส.เกศินี มูลต๊ะ
หลักสูตร : ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ชุดข้อมูล ภายใต้โครงการ น่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ผู้จัด : โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา ธ.กสิกร
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :