อบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ผู้จัด : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 18 มิถุนายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :