โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้่างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต
ชื่อ - สกุล : น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล
หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้่างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 18 มิถุนายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :