อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะ SEEEM (Systematic Thinking ) และเทคนิค PLC ร่วมกับ KM
ชื่อ - สกุล : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
หลักสูตร : อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะ SEEEM (Systematic Thinking ) และเทคนิค PLC ร่วมกับ KM
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 9 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :