การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนแรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ชื่อ - สกุล : นางวิไล เสารางทอย
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนแรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร/โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 6 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :