หลักสูตรชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์
หลักสูตร : หลักสูตรชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 31 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 31 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :