โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564
ชื่อ - สกุล : นายวิรัช รุ่งโรจน์
หลักสูตร : โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564
ผู้จัด : สถานบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :