ทดสอบวัดความรู้เรื่อง "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : นางวารุณี สิทธิชัย
หลักสูตร : ทดสอบวัดความรู้เรื่อง "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : สนง.ศึกษาธิกา จังหวัดสิงห์บุรี
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :