"ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพ.ศ.."และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
หลักสูตร : "ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพ.ศ.."และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ผู้จัด : สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 ธันวาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 9 ธันวาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :