การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียน การสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียน การสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้จัด : สสวท. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 6 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :