การอบรมออนไลน์ The AI for Oceans: Hour of code
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ The AI for Oceans: Hour of code
ผู้จัด : Code.org
ระดับ : นานาชาติ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 10 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :