อบรมและทดสอบออนไลน์ “วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19”
ชื่อ - สกุล : นางแสงดาว ปัญญาวงศ์
หลักสูตร : อบรมและทดสอบออนไลน์ “วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19”
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :