การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance agreement)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance agreement)
ผู้จัด : สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :