การอบรมเชิงปฏิบัติการ Q–Classroom เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ชื่อ - สกุล : น.ส.กาญจนา ยศหล้า
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Q–Classroom เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผู้จัด : กสศ.
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :