อบรมออนไลน์ หลักสูตร “ความน่าจะเป็นสำคัญไฉนในชีวิตจริง”
ชื่อ - สกุล : น.ส.กาญจนา ยศหล้า
หลักสูตร : อบรมออนไลน์ หลักสูตร “ความน่าจะเป็นสำคัญไฉนในชีวิตจริง”
ผู้จัด : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 17 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :