อบรมและทดสอบออนไลน์ “นวัตกรรมการศึกษา”
ชื่อ - สกุล : นางแสงดาว ปัญญาวงศ์
หลักสูตร : อบรมและทดสอบออนไลน์ “นวัตกรรมการศึกษา”
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :