การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 14 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 15 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :