GEG Thailand Live Event 2022 : Google ชวนสำรวจสัตว์โลกบน AR และการสร้างภาพ 3D สุดอลังการ Cospace EDU by Google Chrome
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : GEG Thailand Live Event 2022 : Google ชวนสำรวจสัตว์โลกบน AR และการสร้างภาพ 3D สุดอลังการ Cospace EDU by Google Chrome
ผู้จัด : หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 กรกฎาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 3 กรกฎาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :