ฟัง ฟัง ฟัง คลายทุกข์ เพิ่มสุขสมรรถนะสำคัญ SEL
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
หลักสูตร : ฟัง ฟัง ฟัง คลายทุกข์ เพิ่มสุขสมรรถนะสำคัญ SEL
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 22 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :