โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู : ครูไทยกับการรู้เท่าทันสื่อ
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู : ครูไทยกับการรู้เท่าทันสื่อ
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 สิงหาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 27 สิงหาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :