ใช้Bloom's Taxonomy อย่างไรไม่ให้เชย
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
หลักสูตร : ใช้Bloom's Taxonomy อย่างไรไม่ให้เชย
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 22 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :